Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
A 2021-2022-ES TANÉVRE

Nyílt napok:

A jelenlegi járványügyi helyzetben fenntartónk nem támogatja a nyílt napok rendezését.

Kérjük, látogassanak el iskolánk honlapjára, ahol folyamatosan fogjuk saját tartalmak (szöveges tájékoztató, bemutatkozó film stb) közzé tételével segíteni a felvételiző tanulókat és gondviselőiket!

RÖVID BEVEZETŐ

A 2021. szeptember elsejétől immár a 2. tanév indul a szakképzésben a nemrégiben napvilágot látott „Szakképzés 4.0” elnevezésű stratégia alapján. A felmenő rendszerben bevezetett reformok egyaránt érintik a korábbi képzések szerkezetét, tartalmát és követelményeit. Ennek megfelelően iskolánkban is felváltja a szakgimnáziumi képzést a technikum, a szakközépiskolai képzést pedig (ami a régi „szakmunkás” képzésnek felelt meg) a szakképző iskola.

Iskolánk fő feladata továbbra is olyan, az új gazdálkodási környezetben alkalmazkodni tudó, korszerű technológiai és közgazdasági ismeretekkel rendelkező mezőgazdasági és élelmiszeripari szakemberek képzése, akik iránt folyamatos munkaerő-piaci igény mutatkozik.

Technikum (5 év)

ISKOLÁNKBAN OKTATOTT KÉPZÉSEK KÓDJAI

Minden választható szakmához tartozik egy kódszám, ezt nevezzük a „tanulmányi terület kódszámának”. A jelentkezési lapon a választott szakma (tanulmányi terület) kódjaként az alábbiakból a „KÓD” alatt található piros számot kell megadni.

Egyes szakmáknál az szabályozás megad választható szakmairányt, ezt a tanulók választják majd a képzés folyamán.

ÁGAZAT: MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET (17)

KÓD
0011              Mezőgazdasági technikus (Szakmaszám: 508111709)
              Választható szakmairányai:           Állattenyésztő
                                                                         Növénytermesztő

ÁGAZAT: ÉLELMISZERIPAR (05)

KÓD
0012              Sütő- és cukrászipari technikus (Szakmaszám: 507210513)

 

ÁGAZAT: ÉLELMISZERIPAR (05)

KÓD
0013              Tejipari technikus (Szakmaszám: 507210517)

 Technikumi képzés újdonsága, előnyei:

 • Először ágazatot választ, amivel 2 évig ismerkedik.
 • évfolyam után történik a szakmaválasztás. (Megerősítheti a 8. osztály év végi választását vagy változtathat.)
 • A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit
  • Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, három tárgyból előrehozott érettségi lehetőséggel
  • a nyelvvizsga megszerzésére a lehetőség adott, hiszen ugyanolyan összóraszámban történik a nyelvtanulás, mint a gimnáziumban, de itt egy nyelvből
  • nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy
  • a technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít
 • Az 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet.
 • Ösztöndíj

A JELENTKEZÉS MÓDJA:

Iskolánkba jelentkezési lapon kell jelentkezni. A középiskolai jelentkezést az általános iskolák intézik a KIFIR rendszeren keresztül, szorosan együttműködve a szülőkkel. A külföldről jelentkezők tájékoztatására a www.oktatas.hu oldal közöl minden évben részletes útmutatást.

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK (SNI),

BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉG (BTMN)

Amennyiben a tanuló sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, azt a felvételi lapon fel kell tűntetni a megjegyzés rovatban! A felvételi kérelemhez csatolni kell a szakértői bizottság érvényes (3 évnél nem régebbi) szakvéleményét! Ezek elmaradása a felvételi eljárás sikertelenségét okozhatja! Fel kell tűntetni a jelentkezési lap megjegyzés rovatában azt is, ha a tanuló fel van mentve valamely tantárgyból a minősítés és az értékelés alól.

Az iskolánk által meghirdetett tanulmányi területekre hallási fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Az intézmény a felvételi kérelem elbírálása során minden egyes esetben megvizsgálja a szakértői bizottság érvényes szakvéleményében foglaltakat, hogy tisztázza a gyermek képzése beilleszthető-e az iskolában folyó szakképzés speciális kereti közé, illetve a jelentkező egyedi problémája lehetővé teszi-e választott szakma elsajátítását, s mindezek függvényében dönt a felvétel vagy az elutasítás mellett.

IDEGEN NYELV

A felvételi lapon legyenek szívesek egyértelműen megjelölni, hogy sikeres felvételi esetén a jelentkező a német vagy az angol nyelvet szeretné tanulni iskolánkban. Ha mindkettőt megjelölik a jelentkezési lapon, akkor automatikusan a sorrendben elsőnek megjelöltet tekintjük választott nyelvnek.

A vizsgázó teljesítményének mérése:

Orvosi alkalmasság és megfelelő tanulmányi eredmény.

A tanulókat a hozott pontok alapján rangsoroljuk (max. 80 pont).

FELVÉTELI VIZSGA NINCS.

 Bekerülés feltételei technikumban:

A tanulókat a hozott pontok (maximum 80 pont) összesítése alapján rangsoroljuk. Technikumi képzéseink esetén 40hozott pont alatt nem veszünk fel tanulót. A felvételhez egészségügyi orvosi vizsgálat szükséges, melyet iskolánkban végzünk el. Ennek időpontjáról a felvételi lapok elbírálását követően intézményünk levélben értesítést küld.

 Hozott pont:

Az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi, az alábbi táblázatban felsorolt osztályzatait összeadjuk (maximum 80 pont). Minden érdemjegy az értékével megegyező felvételi pontszámot ér.

A maximum 80 hozott pont számítása

7. osztály év végi jegy alapján szerezhető maximum pont 8. osztály félévi jegy alapján szerezhető maximum pont
Magyar nyelv 5 5
Irodalom 5 5
Matematika 5 5
Történelem 5 5
Idegen nyelv 5 5
Informatika 5 5
Biológia 5 5
Kémia 5 5
Lehetséges maximum 40 pont 40 pont

 Az SNI-s tanulók felvételi pontszámítása:

Ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése és minősítése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető oly módon, hogy más kötelező érettségi tantárgy eredményének kétszerese kerül beszámításra. Ebben az esetben a jelentkező számára a legtöbb pontot hozó érettségi tantárgy eredményét számítjuk be kétszeresen. Pontazonosság esetén a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika tantárgyak jegyeinek összevetése alapján rangsorolunk.

SZAKMALEÍRÁSOK

MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS

Mezőgazdaság ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány.

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez, és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Általános mezőgazdasági munkákhoz való affinitás. Csoportmunka keretében vezetői képességek megléte, gyors és hatékony döntések meghozatala, a modern technológiák megismerésének, alkalmazásának képessége.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • mezőgazdasági vállalkozásban alkalmazottként technikusi tevékenységet folytat;
 • piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja vállalkozását;
 • anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytat;
 • beállítja, ellenőrizi, karbantartja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket;
 • a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, takarmányozási, tenyésztési feladatait elvégzi;
 • a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését elvégzi;
 • környezetkímélő termelési technológiákat alkalmaz;
 • a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégzi;
 • mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végzi.

Azon fiatalok részére ajánlott, akik a modern nagyüzemi mezőgazdaságban használatos új technológiák, elvárások és irányvonalak megismerése után vezető pozícióban szeretnének hozzájárulni a mezőgazdasági termelés minőségi  irányításához.

SÜTŐ- ÉS CUKRÁSZIPARI TECHNIKUS

Élelmiszeripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A sütő- és cukrászipari technikus képesítéssel rendelkező szakember rendelkezik a pék és a cukrász szakma alapjainak ismereteivel is. Keresett szakma, hiszen a vállalkozásoknak is nagy szükségük van a sokrétű szakmai tudással rendelkező szakemberekre. A technikus képesítés birtokában jó áttekintőképességgel, irányító képességgel és az ehhez szükséges magasabb szintű szakmai tudással kell rendelkezni.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kézügyesség, színlátás, ízérzékelés, csapatmunka, együttműködés.

A  SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • cukrásztechnológiai alapműveleteket végez;
 • cukrászati késztermékeket készít;
 • diétás és különleges táplálkozási igényű termékeket készít;
 • sütőipari és cukrászati termékeket minősít;
 • termeléstervezési és szervezési feladatokat végez;
 • minőségbiztosítási dokumentumokat vezet;
 • minőségbiztosítási ellenőrzéseket végez;
 • gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat végez, a készter- mékeket ellenőrzi és minősíti;
 • a technológiai berendezéseket, gépeket beállít, üzemeltet;
 • a termékgyártás víz- és energiagazdálkodását   megszervezi;
 • a melléktermékeket, hulladékokat kezeli, esetleg hasznosítja.

Ajánlott minden fiatal számára, akik szeretik a szervezést, a gépeket, érdeklik az édességek, a süteménykészítés, a kenyérfélék és péksütemények előállítása. Azoknak is ajánlott, akik szakirányú felsőfokú végzettséget szeretnének szerezni.

TEJIPARI TECHNIKUS

Élelmiszeripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A tejipari technológiák irányítása nagyon összetett ismereteket igényel. A tejipari technikus tudásának köszönhetően ízletesek a sajtok, népszerűek a tejdesszertek (pl. Túró Rudi). A tejipari technikus feladata a középszintű termelés vezetése kis- és nagyüzemekben vagy laboratóriumokban. Önállóan old meg műszaki és technológiai feladatokat a gazdaságossági elvek, a minőségirányítási, a tűz-, munka-, környezetvédelmi és higiéniai előírások figyelembevételével. Részt vesz az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, a tárolási és csomagolási munkákban.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Pontosság, megbízhatóság, színlátás, ízérzékelés, kommunikációs képességek, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • tejtermékeket önállóan állít elő;
 • átveszi és elsődlegesen kezeli a tejipari alapanyagokat;
 • natúr és ízesített tejkészítményeket, savanyú tejtermékeket gyárt;
 • vajat és vajkészítményeket állít elő;
 • különböző típusú sajtokat és túrót gyárt;
 • előállít tartós és tartósított tejkészítményeket;
 • feldolgozza a tejipari melléktermékeket;
 • minősíti a tejtermékeket;
 • középszintű vezetői feladatokat lát el;
 • részt vesz a személyi és az üzemi technológiai higiénia ellenőrzésében;
 • különböző tej és tejtermékeket állíttat elő a beosztottjaival.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, az irányítást, a szervezést. Azoknak, akiket érdekel, hogy a tej hogyan alakulhat át jó minőségű és ízletes tejtermékekké.

Szakképző iskola (3 év)

ISKOLÁNKBAN OKTATOTT KÉPZÉSEK KÓDJAI

Minden választható szakmához tartozik egy kódszám, ezt nevezzük a „tanulmányi terület kódszámának”. A jelentkezési lapon a választott szakma (tanulmányi terület) kódjaként az alábbi felsorolásból a „KÓD” alatt található piros számot kell megadni.

Egyes szakmáknál az szabályozás megad választható szakmairányt, ezt a tanulók választják majd a képzés folyamán.

ÁGAZAT: MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET (17)

KÓD
0001              GAZDA (Szakmaszám: 408111704)
              Választható szakmairányai:           Állattenyésztő
                                                                         Növénytermesztő
                                                                         Lovász

 

KÓD
0002              KERTÉSZ (Szakmaszám: 408121705)

 

ÁGAZAT: ÉLELMISZERIPAR (05)

KÓD
0003              HENTES ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNY-KÉSZÍTŐ (Szakmaszám: 407210508)

 

KÓD
0004              PÉK (Szakmaszám: 407210511)

 

KÓD
0005              PÉK-CUKRÁSZ (Szakmaszám: 407210512)

 

KÓD
0006              TEJTERMÉKKÉSZÍTŐ (Szakmaszám: 407210518)

 

Szakképző iskolai képzés újdonsága, előnyei:

 • mesterképzés folyik

➢         3 éves

 • az első év ágazati ismereteket adó oktatás
 • évfolyam után még a technikummal átjárható rendszer
 • ösztöndíj
 • évfolyam után történik a szakmaválasztás
 • és 11. évfolyam szakmai képzés duális keretek között zajlik

az ösztöndíjat a szakképzési munkaszerződés váltja fel

Duális képzés = a képzés helyszíne elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál lesz, ahol a szakma elsajátítása történik.

A JELENTKEZÉS MÓDJA:

Iskolánkba jelentkezési lapon kell jelentkezni. A középiskolai jelentkezést az általános iskolák intézik a KIFIR rendszeren keresztül, szorosan együttműködve a szülőkkel. A külföldről jelentkezők tájékoztatására a www.oktatas.hu oldal közöl minden évben részletes útmutatást.

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK (SNI),

BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉG (BTMN)

Amennyiben a tanuló sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, azt a felvételi lapon fel kell tűntetni a megjegyzés rovatban! A felvételi kérelemhez csatolni kell a szakértői bizottság érvényes (3 évnél nem régebbi) szakvéleményét! Ezek elmaradása a felvételi eljárás sikertelenségét okozhatja! Fel kell tűntetni a jelentkezési lap megjegyzés rovatában azt is, ha a tanuló fel van mentve valamely tantárgyból a minősítés és az értékelés alól.

Az iskolánk által meghirdetett tanulmányi területekre hallási fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Az intézmény a felvételi kérelem elbírálása során minden egyes esetben megvizsgálja a szakértői bizottság érvényes szakvéleményében foglaltakat, hogy tisztázza a gyermek képzése beilleszthető-e az iskolában folyó szakképzés speciális kereti közé, illetve a jelentkező egyedi problémája lehetővé teszi-e választott szakma elsajátítását, s mindezek függvényében dönt a felvétel vagy az elutasítás mellett.

IDEGEN NYELV

A felvételi lapon legyenek szívesek egyértelműen megjelölni, hogy sikeres felvételi esetén a jelentkező a német vagy az angol nyelvet szeretné tanulni iskolánkban. Ha mindkettőt megjelölik a jelentkezési lapon, akkor automatikusan a sorrendben elsőnek megjelöltet tekintjük választott nyelvnek.

A vizsgázó teljesítményének mérése:

Orvosi alkalmasság és megfelelő tanulmányi eredmény.

A tanulókat a hozott pontok alapján rangsoroljuk (max. 80 pont).

FELVÉTELI VIZSGA NINCS.

 Bekerülés feltételei szakképző iskolában:

A tanulókat a hozott pontok (maximum 80 pont) összesítése alapján rangsoroljuk. A felvételhez egészségügyi orvosi vizsgálat szükséges, melyet iskolánkban végzünk el. Ennek időpontjáról a felvételi lapok elbírálását követően intézményünk levélben értesítést küld.

 Hozott pont:

Az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi, az alábbi táblázatban felsorolt osztályzatait összeadjuk (maximum 80 pont). Minden érdemjegy az értékével megegyező felvételi pontszámot ér.

A maximum 80 hozott pont számítása

7. osztály év végi jegy alapján szerezhető maximum pont 8. osztály félévi jegy alapján szerezhető maximum pont
Magyar nyelv 5 5
Irodalom 5 5
Matematika 5 5
Történelem 5 5
Idegen nyelv 5 5
Informatika 5 5
Biológia 5 5
Kémia 5 5
Lehetséges maximum 40 pont 40 pont

 Az SNI-s tanulók felvételi pontszámítása:

Ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése és minősítése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető oly módon, hogy más kötelező érettségi tantárgy eredményének kétszerese kerül beszámításra. Ebben az esetben a jelentkező számára a legtöbb pontot hozó érettségi tantárgy eredményét számítjuk be kétszeresen. Pontazonosság esetén a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika tantárgyak jegyeinek összevetése alapján rangsorolunk. 

SZAKMALEÍRÁSOK

GAZDA

Mezőgazdaság ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány, Lovász szakmairány.

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Általános mezőgazdasági munkákhoz való affinitás, önálló munkavégzés, a természet és az állatok szeretete, jó állóképesség, gyors döntések meghozatalának  képessége.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • talaj-előkészítést, vetést végez;
 • a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátja;
 • növényápolást végez;
 • élelmezési célra termesztett növényt betakarítja, tárolja;
 • takarmánynövényt betakarítja, tartósítja, tárolja;
 • gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellát;
 • tartástechnológiai feladatokat végrehajt;
 • állatot takarmányoz, szaporít;
 • állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajt;
 • mezőgazdasági gépet karbantart, üzemeltet, valamint kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket;
 • épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez;
 • környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betart és betartat;
 • vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez;
 • önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret a szabadban dolgozni, szereti az állatokat, a természetet. A modern családi gazdaságok fő munkaereje a gazda, aki tudásával, hozzáállásával működteti és irányítja a saját gazdaságát, vagy ötleteivel, tanácsaival munkaerőként vesz részt a gazdaságok életében.

KERTÉSZ

Mezőgazdaság ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A kertész szakma széleskörű ismereteket nyújt. A kertész feladata a szőlőtermesztés, a gyümölcstermesztés, zöldség-, gyógynövény- és dísznövénytermesztés, valamint a kertek építése és gondozása.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

A természet szeretete, állóképesség, jó fizikum, kézügyesség és csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • gyümölcsöskert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja;
 • szőlőskert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja;
 • zöldségkert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja;
 • gyógynövény kert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja;
 • díszkert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja;
 • parkfenntartási feladatokat irányítás mellett ellátja;
 • parképítési feladatokat irányítás mellett ellátja.

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a természet, szereti a növényeket, szeret alkotni.

HENTES ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNY-KÉSZÍTŐ

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A hentes az egyik legrégebbi, nagy hagyományokkal rendelkező szakma. A hentes munkájának köszönhető, hogy a vágóállatok, a baromfik konyhakészen, feldolgozva kerülhetnek az üzletek pultjaira. A hentes készíti a húskészítményeket is, ilyenek pl. kolbászok, felvágottak, szalámik, virslik stb. A hentes és húskészítmény készítő szaktudásával a húsok és hústartalmú élelmiszerek biztonságosan jutnak a fogyasztókhoz. A hentes nem csak feldolgozza a húsokat, de szakszerűen ki is szolgálja a vásárlóit.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Állóképesség, megbízhatóság, ízérzékelés, kézügyesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • átveszi a munkaterületet;
 • felméri, előkészíti a szükséges anyagokat, eszközöket;
 • elsődleges feldolgozást és megelőző műveleteket végez;
 • darabolást, csontozást végez;
 • másodlagos feldolgozást végez;
 • félkész- és késztermékeket készít;
 • hőkezelt húskészítményeket gyárt;
 • sózott, pácolt húskészítményeket gyárt;
 • befejező műveleteket végez;
 • gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet;
 • alapméréseket végez.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a húsfeldolgozás, a hagyományos és korszerű húskészítmények összeállítása, elkészítése, és szeret emberekkel foglalkozni.

PÉK

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A pék a legrégebbi szakmák egyike. Munkájának és szakértelmének köszönhetően kerülhet a boltok polcaira a legalapvetőbb élelmiszerünk, a kenyér. A pék készíti a péksüteményeket, a kalácsokat, pogácsákat, leveles termékeket. A pék munkáját ma már korszerű gépek és technológiák segítik, hogy ne legyen annyira megterhelő, mint régebben. A pék szakma megbecsülése folyamatosan emelkedik, ezért nagy szükség van jól képzett pékekre.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Állóképesség, ügyes mozgás, kézügyesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • átvételi és raktározási feladatokat végez;
 • előkészítő műveleteket végez;
 • nyersanyagot, készterméket vizsgál, gyártásközi ellenőrzést végez;
 • eszközöket használ, gépeket és berendezéseket kezel;
 • befejező műveleteket végez;
 • tésztát készít;
 • tölteléket készít;
 • feldolgozza a tésztát;
 • tésztát keleszt;
 • tésztát süt;
 • készterméket kezel, csomagol;
 • mézeskalácsot készít és díszít;
 • adminisztrációs munkát végez.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret sütni, érdeklődik az élelmiszerek előállítása iránt, szeretne olyan termékeket alkotni, amelyekre a fogyasztóknak naponta alapvető élelmiszerként szüksége van.

PÉK-CUKRÁSZ

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A pék-cukrász képesítéssel rendelkező szakember rendelkezik a pék és a cukrász szakma alapjainak ismereteivel. Jól látható, hogy a cukrászok is készítenek péktermékeket és a pékségek is cukrász termékeket. Ennek a kettős igénynek a kiszolgálására alkalmasak a pék-cukrász végzettséggel rendelkező szakemberek. Keresett szakma, hiszen a vállalkozásoknak is nagy szükségük van a sokrétű szakmai tudással rendelkező szakemberekre.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kézügyesség, állóképesség, ízérzékelés, színlátás, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • cukrásztechnológiai alapműveleteket végez;
 • cukrászati félkésztermékeket készít;
 • cukrászati késztermékeket készít;
 • díszítő műveleteket végez,
 • fagylaltot, parfét készít;
 • pohárkrémet készít;
 • sütőipari nyersanyagokat előkészít;
 • péksüteményeket és finom pékárukat készít;
 • célzott táplálkozási igényt kielégítő termékeket készít;
 • sütőipari és cukrászati termékeket minősít;
 • minőségbiztosítási dokumentumokat vezet;
 • minőségbiztosítási ellenőrzéseket végez;
 • a technológiai berendezéseket, gépeket beállít, üzemeltet;
 • gondoskodik a melléktermékek felhasználásáról;
 • vállalkozást indít, működtet.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekelnek az édességek, a süteménykészítés, a kenyérfélék és péksütemények előállítása.

TEJTERMÉKKÉSZÍTŐ

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A tej és tejtermékek táplálkozásunk alapvető részét alkotják, értékes tápanyagokat tartalmaznak. Jól ismerjük a mondást, hogy a tej élet, erő és egészség. A tej feldolgozása során készülnek a sajtok, joghurtok, kefírek, túrók, tejszínek, tejitalok, reggeli italok, tejdesszertek stb.

A tejipari technológiák irányítása nagyon összetett ismereteket igényel. A jól képzett tejtermékkészítő tudásának köszönhetően ízletesek a sajtok, népszerűek a tejdesszertek (pl. Túró Rudi), és hosszan megőrzi a minőségét a tej.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Állóképesség, megbízhatóság, elkötelezettség, színlátás, ízérzékelés, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • elvégzi a tej tisztítását, fölözését, zsírtartalmának beállítását, homogénezését, pasztőrözését, hűtését;
 • megvalósítja a pasztőrözött tejféleségek, tejkészítmények és tejszínkészítmények gyártásának műveleteit;
 • vaj- és vajkészítményeket gyárt;
 • natúr és ízesített friss sajtokat, ömlesztett sajtokat, sajtkészítményeket, érlelt sajtokat készít különböző állatok tejének felhasználásával;
 • az alapanyagokat átveszi, minősíti, tisztítja, kezeli, minőségét ellenőrzi, tárolja, előkészíti;
 • túrót gyárt különböző állatok tejének felhasználásával.

Ajánlott minden fiatal számára, aki úgy tekint a tejre, mint az egyik legfontosabb élelmiszerre, és érdekli, hogy a tej hogyan alakulhat át jó minőségű és ízletes tejtermékekké.

Tanórán kívüli tevékenység

Iskolánkban természetbúvár, színjátszó-kör, lovas szakkörök, dekorációs szakkör valamint felzárkóztatók és emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások működnek. A sportolás feltételeit nagyméretű füves labdarúgó pálya, 3 kispálya, tornaterem, tornaszoba, kondi terem biztosítja. Iskolánk rendszeresen indul a városi fiú/lány kézilabda és foci bajnokságokban.

Kollégiumi elhelyezés: minden jogos igénylő részére diákotthoni elhelyezést biztosítunk.

Figyelem! Ez a tájékoztató a 2020. október 20-án hatályos jogszabályok és a fenntartói állásfoglalás alapján készült. Amennyiben későbbiekben újabb jogszabályi változások a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan bármiféle változást hoznának, akkor a tájékoztatóban foglaltak annak megfelelően módosulhatnak.

Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Kisalföldi ASzC Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.
Tel/fax: 96/427-522
OM azonosító: 030728/007
E-mail: titkarsag@veresp-gyor.sulinet.hu

Skills

Posted on

2020.09.26.

Pin It on Pinterest

Megszakítás