A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum pályázatot hirdet
a Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium intézményében
igazgató
i feladatok ellátására.

A munkaviszony időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 1. napjától 2029. július 31. napjáig szól.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (2890 Tata, Új út 19.)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, melyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettség,
 • intézményvezetői szakképzettség, legalább egy év intézményvezetői gyakorlat vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzés
 • oktatói munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,

A vezetői megbízáshoz szükséges kompetenciák:

 • vezetői készség,
 • kiváló szervező- és kommunikációs készség,
 • elemzőkészség,
 • terhelhetőség,
 • gyors, pontos munkavégzés
 • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mezőgazdasági, élelmiszeripari felsőfokú végzettség
 • vezetői-oktatói szakmai gyakorlat, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga végzettség, Szakképzési vezető – szakképzési intézményvezető specializáció végzettség, gazdasági vezetői tapasztalat, cégvezetői tapasztalat előnyt jelent,
 • agrár-szakmai szervezet munkájában szerzett vezetői tapasztalat,
 • agrárgazdasági és/vagy élelmiszeripari területen szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • országos vagy regionális pályázatok és projektek kezelésében szerzett jártasság,
 • az agrárszakképzés területére vonatkozó nemzetközi kapcsolatrendszerben való közreműködés,
 • szervezetfejlesztésben, nevelési-oktatási intézmény alapításában szerzett tapasztalat,
 • felsőfokú gazdasági végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató fényképes szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével, bérigény megjelölésével,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok,
 • A pályázó legalább 3 éves szakmai gyakorlatát és legalább 1 éves intézményvezetői gyakorlatát vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésigazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum,
 • A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 128. § (3) bekezdése szerint a pályázónak a megpályázott szakképző intézmény vezetésére vonatkozó programja, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket összhangban a szakképzési centrum programjával.
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja,
 • Nyilatkozat, amelyben vállalja igazgatói megbízása esetére az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,
 • Nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A vezetői megbízás kezdő időpontja:
2024. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Kisalföldi ASzC főigazgatója, Hoczek László József nyújt a +36 20 5303848-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag elektronikus úton, pdf formátumban, a „KisalföldiASZC/3-25/2024 igazgató” tárggyal a foigazgato@kisalfoldiaszc.hu e-mail címen keresztül, egy pdf állományban.

A pályázat elbírálásának rendje: A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkező pályázókat a Kisalföldi ASzC által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Kormányzati Portál: www.kormany.hu, 2024. május 15.
 • szakképzési centrum honlapja, 2024. május 15. (https://kisalfoldiaszc.hu/)
 • szakképző intézmény honlapja, 2024. május 15. (https://www.javorka-tata.hu/)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról – a pályázati eljárást követően – az Agrárminiszter dönt.

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye.

 

Címke: Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum Szakképző Iskola és Kollégium

Pin It on Pinterest

Megszakítás